Polityka Prywatności firmy RESPLAN Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w celu zapewnienia ochrony prywatności użytkowników oraz klientów firmy RESPLAN Sp. z o.o. (dalej zwanej „Firmą”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed korzystaniem z naszych usług.

1. Informacje ogólne

1.1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest RESPLAN Sp. z o.o., z siedzibą w [adres siedziby], zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000998830, posiadająca REGON 523477757 oraz NIP 1231520970.

1.2. Dane kontaktowe

W celu kontaktu z Administratorem Danych Osobowych, prosimy używać poniższych danych kontaktowych:

Adres siedziby: Jaskółki 17B / 1, 05-500 Zgorzała

Adres e-mail: office@resplan.pl

Numer telefonu: +48 502 381 770

2. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Cele przetwarzania

Firma przetwarza dane osobowe w celu realizacji swoich usług, w tym:

 • Realizacji umów i zamówień klientów.
 • Świadczenia usług zgodnie z umowami.
 • Zarządzania kontami klientów.
 • Obsługi klienta.
 • Wykonywania działań marketingowych i promocyjnych.
 • Utrzymywania kontaktu z użytkownikami i klientami.
 • Monitorowania i doskonalenia jakości świadczonych usług.
 • Wywiązywania się z obowiązków prawnych i regulacyjnych.

2.2. Podstawy prawne przetwarzania danych

Firma przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • Wyrażonej zgody użytkownika.
 • Konieczności przetwarzania w celu wykonania umowy.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
 • W związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych.

3. Rodzaje danych osobowych

Firma może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 • Inne dane zbierane za zgodą użytkownika.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Firma przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakie zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Prawa użytkowników

Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane przez Firmę, mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Poprawiania swoich danych osobowych.
 • Usunięcia swoich danych osobowych (w pewnych przypadkach).
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przenoszenia danych osobowych.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 • Skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

6. Bezpieczeństwo danych

Firma podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności zawsze będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2023